Жилье в Испании подешевело на треть. Общее снижение цен на недвижимость в Испании с момента начала кризиса составило 33,7%. Только за последние 12 месяцев стоимость недвижимости в Испании упала на 12,3%. При этом межгодовое снижение цен на недвижимость в ноябре (9%) уступает по значительности лишь снижению стоимости жилья в апреле (12,5%), подсчитали эксперты международной оценочной компании Tinsa. Заметнее других упала цена недвижимости на Средиземноморском побережье, где дома и квартиры подешевели более чем на 15%. Примерно настолько же снизились цены на недвижимость в столицах автономий и крупных городах. Как передает La Vanguardia, лучше обстоит дело на Балеарских и Канарских островах, где снижение стоимости жилья по сравнению с ноябрем 2011 года составило всего 9%.

ТОВ "Торговий дім металоконструкцій" Завод металоконструкцій. Розрахунок балок змінного перерізу

 1. Прогин балки з лінійно зменшується шириною перетину при зосередженому навантаженні посередині прольоту
 2. Прогин балки з лінійно зменшується шириною перетину при рівномірно розподіленому навантаженні
 3. Прогин балки з лінійно зменшується висотою при зосередженому навантаженні посередині балки
 4. Прогин балки з лінійно зменшується висотою перетину при рівномірно розподіленому навантаженні
 5. Прогин балки з висотою перетину, зменшується пропорційно вигинає моменту
 6. Різка заготовок трактором з газовим різаком
 7. Виготовлення зварної балки змінного перерізу.

1.1. Так як ні один з геометричних параметрів, наприклад, ширина шарнірно опертої балки змінюватися від b на початку прольоту, до 0 в середині прольоту не може (така балка зруйнується), то спочатку виконується розрахунок по міцності і виходячи з цього розрахунку визначаються геометричні параметри найбільш навантаженого перетину. Отже таку балку можна розглядати як дві балки: одну з постійною шириною, а другу з шириною змінюється від Δb до 0. При цьому епюра моментів характеризує прогин для балки постійного перетину, а крім того цю епюру можна розглядати, як епюру нормальних напружень для балки постійного перетину.

1.2. Загальна епюра нормальних напружень, що виникають в поперечних перетинах балки, характеризує загальний прогин балки.

1.3 Якщо накласти епюру моментів на епюру напружень балки змінного перерізу , То дотриманні певних умов різниця між цими епюрами покаже зміна прогину для балки змінного перерізу.

Точніше різниця площ цих епюр можна розглядати як якусь фіктивну навантаження і тоді різниця цих епюр покаже зміна фіктивної опорної реакції А, а при розподілі отриманого значення на жорсткість - зміна кута повороту на опорі А. Тоді фіктивний момент (фіктивна опорна реакція, помножена на відстань від точки прикладання фіктивної опорної реакції до розглянутої точки, мінус площа разностной епюри, помножена на відстань від центру ваги разностной епюри до розглянутої точки) покаже зміна прогину.

Примітка: принципи графоаналітичного методу в даній статті на розглядаються.

Наприклад, для балки з лінійно змінюється шириною b разностная епюра буде виглядати так:

малюнок 323.1.1

При цьому на разностную епюру буде впливати не тільки характер навантаження на балку, але також і величина відхилення від мінімально допустимого розміру поперечного перерізу. Так, якщо Δb → 0, то перетин балки прагне до постійного значення. При значному збільшенні Δb в порівнянні з b зменшується ефективність використання матеріалу, хоча при цьому і прогин зменшується. Умова Δb → b не допускається прийнятими в п.1.1 обмеженнями. Тому розрахунок балок з перетином, що зменшується від початку балки до середини, залежить від значення b min. Крім того, від значень b min і Δb залежить характер зміни нормальних напружень.

Прогин балки з лінійно зменшується шириною перетину при зосередженому навантаженні посередині прольоту

1.4. Так як зміна нормальних напружень для балки з зосередженим навантаженням описується залежністю виду:

σ = М / W = 6Ax / bh 2 (323.1.1)

то при постійному значенні h 2/6 = C = 1 формула (323.1.1) набуде вигляду:

σ = Qx / 2C (b - b min y) = Qx / 2 (nb min - b min y) (323.1.2)

Після відповідних перетворень отримаємо наступну залежність:

b min σ = Qx / 2 (n - y) (323.1.3)

Де b min в даному випадку постійна величина і її значення також можна прийняти рівним 1. Тоді наприклад, при Δb = b min = b / 2, n = 2, у = 2х, разностная епюра описується двома лініями, які мають таку залежність:

f 1 (x) = σ п = Qx / 2; f 2 (x) = σ і = Qx / 4 (1 x) (323.2.1)

В даному випадку значення опорної реакції А = Q / 2 - постійна величина і для спрощення розрахунків її можна винести за межі інтегрування. Дані лінії перетинаються в точках 0 і 0.5 (початок балки і середина прольоту або нижня і верхня межа інтегрування), тоді:

ω 2 = (Q / 2) ∫х dx (323.2.2)

ω 1 = (Q / 2) (1/2) ∫ (x / (1-x)) d х = (Q / 4) (- x - ln (1 - x)) = (Q / 4) (0.193147) l 2 = 0.772588Ql 2/16 (323.2.3)

ω р = ω 2 - ω 1 = Ql 2/16 - 0.77288Ql 2/16 = 0.22712Ql 2/16 (323.2.4)

Примітка: В даному випадку нас цікавить разностная епюра тому, що визначити відстань до центра ваги разностной епюри набагато простіше, ніж шукати центр ваги для епюри з площею ω 1. Візуально (ріс.323.1 д) ця відстань складає l / 4. Крім того для візуальної оцінки результатів інтегрування для епюр моментів і напруг на малюнках 323.1 - 323.3 спочатку будувалися графіки функцій (див. Ріс.323.1.2).

M ф = Ql 2/16 (l / 3) - (0.22712Ql 2/16) (l / 4) = Ql 3/48 - 0.17Ql 3/48 = 0.83Ql 3/48 (323.2.5)

f пр = 0.83Ql 3 / 48EI bmin (323.2.6)

У даній випадку I bmin означає, що ми розглядаємо зміну прогину по відношенню до балки з постійним моментом інерції і відповідно постійної шириною перетину b min.

Щоб було ще більш наочно, для розглянутого випадку збільшення матеріалу балки в 1.5 рази призводить до зменшення прогину в 1.184 рази.

Якщо зміна ширини перерізу буде описуватися іншою залежністю, то наближені результати можна отримати інтерполяцією даних малюнка 323.1.2.


2

малюнок 323.1.2

Як видно з даного малюнка, при співвідношенні Δb / b = 1/3 (f (x) = 2x / (3 - 2x)) площа разностной епюри буде приблизно в 2 рази менше, ніж при розглядався співвідношенні 1/2. При співвідношенні 2/3 площа разностной епюри збільшиться приблизно на 1/2.

Прогин балки з лінійно зменшується шириною перетину при рівномірно розподіленому навантаженні

При рівномірно розподіленим навантаженням зміниться і епюра моментів і епюра нормальних напружень


малюнок 323.2

σ = М / W = 6 (qlx - qx 2) / 2bh 2 (323.4.1)

то при постійному значенні h 2/3 = C = 1 формула 323.1.1) набуде вигляду:

σ = (qlx - qx 2) / C (nb min - b min y) (323.4.2)

b min σ = (qlx -x 2) / (n - y) (323.4.3)

При b min; = 1, при Δb = b min = b / 2, n = 2, у = 2х, разностная епюра описується двома лініями, які мають таку залежність:

f 1 (x) = (qlx - qx 2); f 2 (x) = (qlx - qx 2) / 2 (1 x) (323.4.4.1)

Дані лінії перетинаються в точках 0 і 0.5 (початок балки і середина прольоту або нижня і верхня межа інтегрування), тоді:

ω 2 = q∫ (lх - x 2) dx = q (l∫x dx - ∫x 2 dx) = q (l 3/8 - l 3/24) = ql 3/24 (323.4.5.1)

ω 1 = (q / 2) (l∫x / (1-x) - ∫ (x 2 / (1-x)) d х = (ql / 2) (0.193147) l 2 - (q / 2) (0.068147 ) l 3 = ql 3/32 (323.4.6.1)

тоді площа разностной епюри складе:

ω р = ω 2 - ω 1 = ql 3/24 - ql 3/32 = ql 3/96 = 0.25ql 3/24 (323.4.7)

Тоді значення фіктивного згинального моменту складе:

M ф = ql 3/24 (5l / 16) - (ql 3/96) (l / 4) = 5ql 4/384 - ql 4/384 = ql 4/96 = 4ql 4/384 (323.4.8)

f пр = 4ql 4 / 384EI bmin (323.4.9)

У даній випадку I bmin також означає, що ми розглядаємо зміну прогину по відношенню до балки з постійним моментом інерції і відповідно постійної шириною перетину b min.

Щоб було ще більш наочно, при рівномірно розподіленому навантаженні збільшення матеріалу балки в 1.5 рази призводить до зменшення прогину в 1.2 рази.

Якщо довжину балки також прийняти за якусь одиницю, що допустимо при обраних нами межах інтегрування, то рівняння функцій будуть виглядати так:

f 1 (x) = (q / 2) x (1 - x); f 2 (x) = (q / 4) x (1 - x) / (1 x) = qx / 4 (323.4.4.2)

Тобто в даному випадку графік, що описує епюру напружень, має лінійну залежність (ріс.323.2 в).

ω 2 = (q / 2) ∫x (1 - x) dx = (q / 2) (1/12) = q / 24 = ql 3/24 (323.4.5.2)

ω 1 = (q / 4) ∫x d х = (q / 4) (x 2/2) = (q / 4) (1/8) = ql 3/32 (323.4.6.2)

Прогин балки з лінійно зменшується висотою при зосередженому навантаженні посередині балки

Так як момент опору W = bh 2/6 для прямокутного перерізу, то навіть при лінійно зменшується висоті залежність між нормальними напруженнями і епюр моментів буде не лінійною навіть при зосередженому навантаженні, прикладеної посередині балки. При рівномірно розподіленим навантаженням визначення прогину методом інтегрування ще більш ускладниться. Але в цілому вплив зміни висоти на прогин зміниться, так як в даному випадку слід розглядати не змінюється висоту, а квадрат змінюється висоти, а так як момент інерції це I = bh 3/12 для прямокутного перерізу, то епюру моментів слід порівнювати з кубічним зміною висоти перетину.

малюнок 323.3

При Δh = h min = h / 2, n = 2, у = 2х, разностная епюра описується двома лініями, які мають таку залежність:

f 1 (x) = Qx / 2; f 2 (x) = Qx / 16 (1 x) 3 (323.5.1)

ω 2 = (Q / 2) ∫х dx = (Q / 2) (x 2/2) = (Q / 2) (l 2/8) = Ql 2/16 (323.5.2)

ω 1 = (Q / 2) (1/8) ∫ (x / (1-x) 3) d х = (Q / 16) (1/2) = Ql 2/32 (323.5.3)

тоді площа разностной епюри складе:

ω р = ω 2 - ω 1 = Ql 2/16 - Ql 2/32 = Ql 2/32 (323.5.4)

Значення фіктивного згинального моменту складе:

M ф = Ql 2/16 (l / 3) - Ql 2/32 (l / 4) = Ql 3/48 - Ql 3/128 = (1 - 0.375) Ql 3/48 = 0.625Ql 3/48 (323.5 .5)

f пр = 0.625Ql 3 / 48EI bmin (323.5.6)

Примітка: відстань від центру ваги разностной епюри до початку координат визначено візуально за малюнком 323.3.

Прогин балки з лінійно зменшується висотою перетину при рівномірно розподіленому навантаженні

Так як при лінійно зменшується ширині перетину різниця в прогинах при зосередженому навантаженні, прикладеної посередині прольоту і рівномірно розподіленим навантаженням вкрай незначна, то можна припустити, що така ж незначна різниця буде і при лінійно змінюється висоті перетину. Тоді при Δh = h min = h / 2

f пр ≈ 3ql 4 / 384EI bmin (323.6.6)

Прогин балки з висотою перетину, зменшується пропорційно вигинає моменту

Прикладом такої балки є будь-яка шарнірно оперта залізобетонна балка з тріщинами в розтягнутій зоні. В результаті дії нормальних напружень висота стиснутої зони перерізу балки змінюється нелінійно. Цю залежність можна приблизно висловити так:

малюнок 323.4

Залізобетонна балка з арматурою в розтягнутій зоні може розглядатися як балка змінного перерізу. У поперечних перетинах, в яких вигинає момент дорівнює нулю або дуже малий, що стискають напруги викликають пружні деформації бетону, що розтягують напруги викликають пружні деформації і бетону і арматури. При обраної розрахункової схемою сжимаемой буде верхня частина розтину, а розтягується Нижня частина перетину. Після того, як розтягують напруги досягнуть межі міцності бетону при розтягуванні, бетон в розтягується зоні почне руйнуватися - почнуть утворюватися тріщини - і тому з збільшенням напруг, що розтягують все більшу частину цих напруг буде сприймати арматура і все меншу частину бетон нижній частині перетину. Таким чином буде зменшуватися висота приведеного перерізу балки. мінімальною висота приведеного перерізу буде в точці дії максимального згинального моменту.

При цьому збільшення згинального моменту буде приводити до зменшення квадрата висоти стиснутої зони перетину (епюра "h 2"). На епюрі "h 2" також показано вплив нелінійної зміни висоти перетину в порівнянні з лінійним зміною висоти перетину. При подібному нелінійному зміні висоти площа разностной епюри при співвідношенні h min = h / 2 буде в 2 рази менше, ніж при лінійному зміні висоти.

Якщо розглядати тільки пружні деформації стиснутої області поперечних перерізів бетону, то зменшення квадрата висоти в два рази означає зміну висоти Δh від 0 до h min / √2.

Таким чином, використовуючи дані, отримані при розгляді балок з лінійно зменшується шириною і висотою перетину, сумарний вплив нелінійної зміни висоти і зміни співвідношення h min / h можна висловити так:

f пр ≈ 5ql 4 / 384EI hmin - 2ql 4 /(384·2·1.41EI hmin) = (5 - 0.7) ql 4 / 384EI hmin ≈ 4.3ql 4 / 384EI hmin ≈ 0.86 · 5ql 4 / 384EI hmin (323.7. 6.1)

При цьому 0.86 можна розглядати як значення поправочного коефіцієнта, що враховує мінливу висоту балки.

Примітка: Більш точне визначення впливу змінюється висоти стиснутої зони перетину на прогин є досить трудомістким завданням, зокрема слід врахувати що висота перерізу почне змінюватися не відразу від початку балки, так як біля опор при даній розрахунковій схемі будуть ділянки без тріщин. Але навіть якщо в ході логічних міркувань були допущені помилки, то все одно точне значення коефіцієнта не може виходити за межі 0.8-0.9, тому для оціночних розрахунків прогину залізобетонних балок при рівномірно розподілених навантаженнях можна використовувати вказане у формулі (323.7.6) значення. Втім, на визначення прогину залізобетонних балок куди більший вплив можуть надати пластичні деформації в стислій зоні бетону і як наслідок - зменшення початкового модуля пружності бетону на деякій ділянці довжини балки, що можна розглядати і як додаткове зменшення висоти перетину.

Відповідно, якщо з яких-небудь причин зміна висоти перетину складе h / 2, то

За допомогою зварювання можна створювати оптимальні профілі балки. Сварка дає можливість створення балок різноманітних розмірів - висотою до 3-4 метра і більше і будь-якої довжини. Більш того, завдяки зварюванні найбільш раціональним чином поєднують розміри горизонтальних листів. Балки проектують в основному з прокатних (звичайних або широкополочних) двутавров висотою перетину до 1 метра. Якщо найбільші профілі не забезпечують потрібної жорсткості, то балки проектують звареними з трьох аркушів - стінки і двох поясів. Якщо неоюходімо забезпечити більшу жорсткість балки змінного перерізу, стінка зміцнюється ребрами.

Широке поширення процесів автоматизації виробництва дозволяє значно розширити сферу застосування зварних балок. можливість створення зварних металоконструкцій заданих розмірів знижує витрату металу, а це вигідно з точки зору їх кінцевої вартості.

Різка заготовок трактором з газовим різаком

Різка заготовок трактором з газовим різаком

Виготовлення зварної балки змінного перерізу.

Збірка балки на прихватках Збірка балки на прихватках.

Поперечні перерізи балок, особливо двотаврового профілю , Різняться по довжині. Для створення необхідної міцності при оптимальних розмірах зварних балок змінюють товщину або ширину горизонтальних листів. Це має більший сенс, ніж міняти товщину вертикальних листів. Балки змінного перерізу дозволяють краще використовувати несучу здатність металу по всій їх довжині. Вони економлять метал в порівнянні з балками постійного профілю, значна частина яких працює при напрузі, значно менших допускаються. З точки зору технології виробництво балок змінного профілю складніше. Вибір конструкцій відбувається з економічних позицій і, часто, з урахуванням загального компонування , І навіть з естетичної точки зору.

Після зварювання зварної балки змінного перерізу в захисному середовищі (під флюсом), шов балки має такий вигляд  зварного шва  зварної балки Після зварювання зварної балки змінного перерізу в захисному середовищі (під флюсом), шов балки має такий вигляд зварного шва зварної балки.

Зварні балки змінного перерізу мають ряд переваг в порівнянні з гратчастими конструкціями . При проектуванні вони дозволяють отримувати найбільш оптимальне рішення за ваговими показниками. Так само, зварні балки змінного перерізу забезпечують виняткову надійність, підвищену корозійну стійкість і малу будівельну висоту. Застосування зварних балок змінного перерізу дозволило відмовитися від великої кількості дрібних елементів при монтажі, які притаманні ґратчастим металоконструкцій.

Тульський завод металоконструкцій виготовляє металоконструкції з Зварений балки змінного перерізу, за типовими проектами розробленими фахівцями нашої компанії, також здійснює виготовлення зварної балки змінного перерізу за Вашими кресленнями.

З балок змінного перерізу для будівель на основі металокаркасу застосовуються в будівництві досить широко і активно. Оскільки в цілому ряді ситуацій мають економічні переваги перед як металоконструкціями з стандартного прокатного металу, так і перед конструкціями з легких гнутих профілів.

Суть застосування балок змінного перерізу полягає в тому, що навантаження на несучі конструкції металлокаркасов аж ніяк не рівномірно на всій протяжності елементів цих конструкцій. І якщо перетин стандартного металопрокату (постійного перетину) при проектуванні вибирається виходячи з максимальних навантажень на всьому протязі кожного конкретного елемента - наприклад, при виборі перетину балки при проектуванні колони - то застосування балок змінного перерізу дозволяє сконструювати цю колону з перетином, фактично повторює епюру напружень, припадають на цю колону, з максимальним перетином лише там, де на колону припадають максимальні навантаження. Це, в досить великій кількості ситуацій, безумовно, дозволяє істотно зменшити вагу конструкцій, і, відповідно, їх ціну.

Доцільність використання металоконструкцій з балок змінного перерізу найбільш яскраво проявляється при прольотах понад 20 м, висотах колон понад 10 м, а так само при проектуванні в будівлях і менших прольотів вантажопідйомних механізмів - кран-балок і мостових кранів. В окремих випадках різниця в металоємності, в порівнянні з використанням металопрокату постійного перетину, може доходити до півтора разів. Ну а використання легких гнутих оцинкованих профілів (ЛСТК), при наявності в проектований будинок вантажопідйомних механізмів, взагалі утруднено або, як мінімум, сильно обмежена. Так само економічна і технологічна доцільність застосування конструкцій з легких гнутих оцинкованих профілів зводиться нанівець при проектуванні і будівництві односхилих будівель.

Проте, металоконструкції з балок змінного перерізу не в змозі витіснити класичні металоконструкції - в каркасах будівель відносно невеликої висоти і відносно невеликий ширини, нехай і з вантажопідйомним обладнанням. Та й в будівлях, де каркас з балок змінного перерізу ніби як при розрахунку виглядає краще, він не завжди прийнятний з точки зору архітектурних або будь-яких інших вимог. Крім того, класичні конструкції найчастіше незамінні при реконструкції - встройке внутрішніх міжповерхових перекриттів, зведенні прибудов, односхилих будівель.

Таким чином, будь-який із застосовуваних варіантів металоконструкцій, в порівнянні з іншими варіантами, володіє як своїми достоїнствами і перевагами, так і недоліками. І вибір оптимального варіанту найкраще довірити професіоналам в проектуванні і будівництві.

Завод легких металоконструкцій «Андромета» оснащений сучасною технологічною лінією для виробництва зварної двотаврової балки постійного і змінного перерізу з широким діапазоном характеристик. На лінії реалізована інтеграція в єдиний технологічний цикл під загальним програмним управлінням всіх операцій виготовлення профілю: попередня збірка, прецизійна збірка на прихватках, автоматична дугове зварювання профілю, правка геометрії профілю, а також вхідні, вихідні та проміжні операції переміщення і кантування.

Основні типи і характеристики двотаврових балок, що випускаються ТОВ «Андромета»

Симетрична двотавр


Симетрична балка - базовий варіант виконання двутавра, найбільш універсальний і часто використовуваний на практиці елемент конструкцій  каркасних будинків  і споруд Симетрична балка - базовий варіант виконання двутавра, найбільш універсальний і часто використовуваний на практиці елемент конструкцій каркасних будинків і споруд. Ефективність двотавру обумовлена ​​тим, що основна маса металу сконцентрована в місцях виникнення максимальних напружень, тобто на максимальному видаленні від центру перетину. Можливість виготовлення широкого розмірного ряду двотаврових балок, яку дає застосування зварних технологій, дозволяє уникнути перевитрати металу в порівнянні з прокатної балкою і оптимізувати Конструктивні рішення будівель.

Несиметричний Двотавр із полків РІЗНОЮ ШИРИНИ


Застосування полками двутавров дозволяє створювати більш раціональні моделі каркасів, максимально економно використовуючи матеріал Застосування полками двутавров дозволяє створювати більш раціональні моделі каркасів, максимально економно використовуючи матеріал. Наприклад, при несиметричному розподілі напруг відносно нейтральної осі двотавру її доцільно змістити щодо геометричного центру, зосередивши масу в зоні максимальних напружень, наприклад - застосувавши двутавр з полками різної ширини. Прикладом практичного застосування двутавра з несиметричними полками можуть бути підкранові балки для кранів середньої вантажопідйомності (10-30 т): їх роблять складовими з розвиненим верхнім поясом для сприйняття сил поперечного гальмування.

Несиметричний Двотавр із полків РІЗНОЮ ТОВЩИНИ


При роботі профілю на стиск або вигин критичним параметром часто є не міцність, а стійкість: симетричний двутавр з перетином, достатнім з точки зору несучої здатності, виявляється непридатний по стійкості в місці впливу максимальної стискає сили При роботі профілю на стиск або вигин критичним параметром часто є не міцність, а стійкість: симетричний двутавр з перетином, достатнім з точки зору несучої здатності, виявляється непридатний по стійкості в місці впливу максимальної стискає сили. Наприклад, таким місцем є верхні полиці двутавра, що виконує функцію балки перекриття або покриття. Якщо, не змінюючи площа перетину, збільшити їх товщину по відношенню до нижніх (тобто перерозподілити матеріал, зберігши його масу), можна домогтися виконання необхідних умов по стійкості без збільшення металоємності елемента. Прикладом такого елемента може служити

Двотавр із зсувом СТІНКОЮ


При проектуванні будинків зі спеціальними технічними вимогами або складними архіткетурнимі елементами іноді виникає необхідність застосувати цю нестандартну геометрію перетину При проектуванні будинків зі спеціальними технічними вимогами або складними архіткетурнимі елементами іноді виникає необхідність застосувати цю нестандартну геометрію перетину. Технологічна можливість виготовлення таких елементів розширює набір існтрумент оптіміцаціі для проектувальника. Граничним випадком двотавру зі зміщеною стінкою є такий поширений профіль, як швелер, часто використовуваний, наприклад, в якості балки перекриття.

Двотавр змінного ПЕРЕРІЗУ


Використання двутавров змінної висоти забезпечує більш рівномірний розподіл напружень у всіх точках конструкції, і як наслідок - більш економічне використання металу (зниження металоємності може досягати 20 - 30%) Використання двутавров змінної висоти забезпечує більш рівномірний розподіл напружень у всіх точках конструкції, і як наслідок - більш економічне використання металу (зниження металоємності може досягати 20 - 30%). Приблизно в 25% завдань застосування двутавров зі змінною висотою стінки виявляється більш раціональним, ніж балок постійного перерізу. Типовим прикладом таких завдань є рамні конструкції великопрольотних будівель, в яких колони і кроквяні балки часто виконують з двотаврів змінної висоти. Обладнання, що використовується на заводі ТОВ «Андромета», дозволяє виготовляти балку змінного перерізу з широким діапазоном кутів нахилу стінки, що дає проектантам додаткові можливості для підвищення ефективності конструкції.

Вініклі питання?

Отримайте безкоштовну консультацію

Напишіть Ваше ім'я і телефон з кодом міста, ми передзвонимо

Балки двотаврові широко застосовуються в сучасному будівництві . Двотавр використовується в якості несучої конструкції в цивільному, промисловому і сільськогосподарському будівництві, при будівництві метро, ​​поїздів, а також для побудови бистровизводмих будівель, ангарів, складських приміщень і армування стін котлованів. Зварений двутавр може служити підтримує елементом для покрівлі, працювати в якості перекриттів між поверхами або виконувати функцію колон. Така популярність експлуатації балок двотаврового типу пояснюється їх високою надійністю як матеріалу, простотою будови і нескладним виробництвом.

Двотавр відрізняється від інших несучих металоконструкцією високу міцність, зносостійкість, відсутністю прогинів та інших деформацій. Двотаврова балка в 7 разів міцніше і в 30 разів жорсткіше, ніж несуча конструкція з квадратним профілем і такою ж площею перетину. На неї не діє іржа, температурні коливання, тому даний тип балки можна встановлювати в будь-яких кліматичних зонах . Якщо необхідно захистити балку від агресивних хімікатів, в якості матеріалу її виробництва вибирається низколегированная сталь . При невеликій площі і відносній легкості в порівнянні з іншими металоконструкціями, балка двотаврова здатна витримувати досить значну вагу.

Двотавр за формою перетину профілю схожий на букву «Н». Проводиться зварений двутавр аналогом перетину по СТО АСЧМ 20-93 і ГОСТ 26020-83:

(Б) Нормальні
(К) Колонні
(Ш) широкополковий
(М) Монорейкові

Також існує можливість виробництва нестандартних балок.
Наприклад, з перфорацією (для полегшення конструкції), додатковими ребрами (для посилення конструкції), змінним видом перетину або різними полками.

двотавр широкополковий

Широкополковий двутавр - основа міцного будівництва!

Двотавр широкополковий є що несе балочную конструкцію зі сталевим профілем, довгими паралельними гранями полиць і перетином, схожим за формою на літеру «Н». Він є одним з типів двотаврових балок, які застосовуються в сучасному будівництві, і позначається буквою «Ш».

Цінність широкополковий двутавра в багатоповерховому будівництві перші зрозуміли американці. Перший раз такий профіль був застосований в 1882 році при зведенні 10-поверхової будівлі в США. Зараз двутавр широкополковий знайшов своє повсюдне застосування в цивільному, комерційному та промисловому будівництві в якості колон, балок і перекриттів. Залежно від числа прольотів будівлі, на які встановлюють широкополочні двотаврові балки , Виділяють:

Розрізні двутаври - монтуються на один проліт;
Нерозрізні двутаври - монтуються на кілька прольотів.

Двотавр виготовляється і товстих листів прокатної сталі, зварених між собою. Велика ширина полиць забезпечує підвищену стійкість даного типу двутавров. Тому двутавр широкополковий можна монтувати як самостійний елемент, що не вимагають додаткових деталей і обробки. У першому випадку використовується полегшений варіант, де співвідношення висота: ширина становить 1: 1. А в другому це ж співвідношення складе 1: 2,5 - 1: 1,16. Такий сортамент забезпечує зменшення обсягу необхідних робіт і скорочення витрат на них. До того ж при поздовжньому розрізі широкополковий балки можна отримати дві таврові балки.

Випустимо для вас якісний двутавр з широкими полицями довжиною від 4 до 12 метрів з будь-якою товщиною стінок. Дані параметри регламентують ГОСТи, на які ми орієнтуємося в своєму виробництві.

колонний двутавр

Колонний двутавр - запорука надійності будь-якої будівлі!

Колонний двутавр є металоконструкцією з перетином у вигляді літери «Н», що має велику товщину полиць, що дозволяє її використовувати в якості несучого елемента будівлі, що будується. Вироблена з міцної сталі методом прокату, така колонна стане міцною опорою, яка просяде і не скривився. Колони такого типу, як правило, ставлять на прольотах великих розмірів, а також при високих кранових навантаженнях. При позначенні даного виду двотаврових балок використовується буква «К».

Колонний двутавр використовується у всіх видах будівництва. Він підійде як для житлових, комерційних будівель, так і для виробничих і складських будівель. Даний тип балок лідирує за популярністю застосування завдяки високій міцності, але в окремих випадках його часто замінюють широкополковий. Колонний двутавр майже в 7 разів міцніше аналогічної балки квадратної конструкції і в 30 разів перевершують її за рівнем жорсткості. А в порівнянні зі своїми двотавровими «братами», цей тип балок є найважчим і зносостійким.

Сортамент двотавру колонного типу позначається шляхом додавання цифр до марки «К». Наприклад, 20К1 або 25К3, де 20 і 25 - це округлена висота стінки балки в см, а 1 і 3 - нумерація виду балки. Такі значення ставляться при обліку, що висота стінки дорівнює двотавру дорівнює ширині полиці, згідно ГОСТ 26020-83 на колонний двутавр.

Балки змінного перерізу

Балкові конструкції широко застосовуються в сучасному будівництві. Вони грають роль несучих опор даху, перекриттів, сходових прольотів, мостів і кранів. У зв'язку з цим часто виникає потреба в полегшенні цих конструкцій.

Балка з перемінним перетином

Балка змінного перерізу є підвидом зварного двутавра , Який найчастіше використовують для економічних швидкомонтованих будівель. Виготовимо балки даного типу за індивідуальною заявкою зі зміною висоти стінки щодо довжини. Раціональне поєднання розмірних параметрів горизонтальних поясів і вертикалі скорочують витрати металу, а значить і сукупна вага металоконструкції.

Такий двутавр дозволяє регулювати нерівномірний розподіл навантажень на опору, залишаючись міцним і надійним. Саме тому балка змінного перерізу настільки популярна при будівництві великопрольотних будівель будь-якого призначення. Як правило, вона застосовується в будівлях, де висота прольотів становить не менше 20 метрів. Але вона ніколи не замінить стандартні металоконструкції в будинках невеликої поверховості і ширини.

Балка перфорована

Іншим найбільш експлуатованим полегшеним типом двотаврових балок є балка перфорована. У ній збережені всі механічні параметри класичної металоконструкції, але в стінках зроблені отвори - так звані «вікна». Балки даного типу виробляються розрізанням горячетканного двотавру уздовж ламаної лінією. Обидві частини з'єднують впритул, а гребені зварюють. У таких балках можна варіювати висоту профілю і розмір отворів в ньому.

Балка з перфорацією забезпечує низьку металоємність всієї конструкції - вона в 1,5 рази менше, ніж у балок без неї. А це означає, що сталь буде використовуватися в 3-5 разів економічніше, а одержуваний профіль стане легким і щодо бюджетним.

зварні балки

Зварні балки - це незамінний матеріал при зведенні перекриттів між поверхами, будівництві невеликих елементів робочих майданчиків, мостів, підкранових балок. Цю міцну конструкційну деталь застосовують як в цивільному, так і в промисловому будівництві, а також для створення швидкомонтованих будівель на зразок складів і ангарів.

Візуально зварна балка являє собою легку сталеву металоконструкцію з Н-образним перетином, яке дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на деталь, оберігаючи її від вигину. Балки зварні металеві поділяють за конструкцією граней (косі / паралельні) і за видом двутавра (широкополочні / звичайні / колонні).

Класичні двотаврові балки відрізняються від зварних балок методом виробництва. Розкроєні на смуги листи стали збираються на прихватки, а потім все 4 шва по черзі зварюються автоматичним зварюванням під флюсом. Це дає гарантію високої міцності швів між полицями. Потім всі зайві огріхи полиць правляться і зварна балка готова до транспортування і подальшого застосування.

За рахунок своєї будови зварна балка дозволяє оптимізувати використовувану площу і зменшити навантаження на будівельні конструкції на 10% в порівнянні з горячетканним двотавр завод випускає зварні балки з різною товщиною стінок і довгою профілю. За рахунок цього наші покупці можуть вибрати деталь потрібних розмірів з необхідною їм площеюперетину. Таким чином, мінімізується кількість відходів, а значить і підвищується рентабельність вашого будівництва. При загальних підрахунках, купуючи балки зварні металеві, Ви економите близько 25% копійчаних коштів , В порівнянні з витратами від придбання горячетканного двутавра.


Вініклі питання?
Реклама
Реклама
Новости
Реклама
Реклама